Pravidla psaní velkých písmen

Velká počáteční písmena píšeme v případě, kdy chceme vyjádřit zvláštní vztah k dané osobě:

V dopisech a elektronických zprávách (e-mailech) se osobní a přivlastňovací zájmena píší zpravidla s velkým písmenem (Ty, Vy – ve všech pádech). Zvratná zájmena (se, svůj atd.) se píší s malým písmenem.

Velké písmeno je vhodné použít i u slavnostnějších oslovení typu:

Excelence, Mistře, Milosti. 

Velká počáteční písmena píšeme také na začátku větných celků.

Velkým písmenem začíná každý větný celek ukončený interpunkčním znaménkem (tečkou, vykřičníkem apod.).A škola začala.

Michale byl jsi dneska nakoupit? Utíkej, jde ti o život!

Velká počáteční písmena píšeme také ve vlastních jménech. Mezi klasické typy vlastních jmen patří:

Michal, Ondřej, Jan, Karel Havlíček Borovský, Praha, Hradec Králové.

Vlastní jména označující konkrétní jev, ale využívající slova obecného významu píšeme také s velkým písmenem:

Katedrála svatého Ducha, Listina základních práv a svobod, Ministerstvo financí ČR.

Malé písmeno však píšeme u vlastního jména, které neoznačuje konkrétní jev, ale pouze jeho nadřazenou množinu:

ministerstva rozvoje z celé EU, všechna hradecká divadla. 

Malé písmeno píšeme i v případě, že pojmenování daného jevu neodpovídá oficiálnímu názvu:

pardubický magistrát (ale Magistrát města Pardubice), svatovítská katedrála. 

U víceslovných vlastních jmen píšeme převážně velké písmeno jen to počáteční:

Tichý oceán, Pražský hrad, Národní basketbalová liga. 

Je-li součástí názvu další vlastní jméno, píšeme ho také s velkým písmenem:

Univerzita Hradec Králové, Albrechta z Valdštejna. 

Pojmenování bližšího určení umístěného za vlastním jménem píšeme s velkým písmenem pouze první z nich:

Sídliště Československé armády, Kostelec nad Černými lesy. 

Označení příslušníků rodů, rodin a skup osob stejného jména, považujeme za vlastní jména (a píšeme s počátečním velkým písmenem). Do tohoto pravidla patří i členové národů a obyvatelé místa pojmenovaného vlastním jménem:

Bořivojové, Habsburkové, Horákovi, Maďar, Evropan, Brňan, Marťan (ale pozemšťan!). 

S malým písmenem píšeme jména členů antropologických skupin:

černoch, rudoch, běloch. 

Pojmenování náboženských, mytologických a alegorických postav považujeme také za vlastní jména:

Bůh, Syn boží, Dionýsos. 

Je však daný jev myšlen obecně, píšeme ho s malým písmenem:

poslal ho Bůh × každý z nich uctívá jiného boha. 

Velká písmena se píšou v názvu hvězdných těles, souhvězdí a podobných pojmenování:

Země, Měsíc, Slunce, Saturn, Slunce, Mléčná dráha, Malý vůz, Velký vůz, Polárka, Severka (ale jitřenka, galaxie, sluneční soustava).

 
Chcete vědět více o pravidlech pro psaní velkých písmen? Navštivte Pravidla pro psaní velkých písmen na Pravopisně.cz.